Шест и по го­ди­на за на­но­ше­ње те­шких по­вре­да ста­но­дав­цу

Ста­ни­слав По­бор ( 44) из Но­вог Са­да, с не­при­ја­вље­ним бо­ра­ви­штем у Ве­тер­ни­ку, ју­че је у но­во­сад­ском Ви­шем су­ду осу­ђен об­је­ди­ње­ном ка­зном на шест и по го­ди­на за­тво­ра за на­но­ше­ње те­шких те­ле­сних по­вре­да ла­не у том ме­сту, на­кон ко­јих је на­сту­пио смрт­ни ис­ход.
visi sud u novom sadu
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

Ра­ди се о об­је­ди­ње­ној ка­зни, јер оп­ту­же­ни за по­ме­ну­ти до­га­ђај ка­жњен на шест го­ди­на, али су му још по­ла го­ди­не при­до­да­те јер је прет­ход­но био осу­ђен услов­ном ка­зном за дру­го кри­вич­но де­ло, без еле­ме­на­та на­си­ља. Он оста­је у при­тво­ру од­лу­чи­ло је ве­ће ко­јим пред­се­да­ва су­ди­ја Ви­до­је Ми­трић.

Ина­че осу­ђи­ван је ви­ше пу­та, а у то­ку још је­дан по­сту­пак у су­ду.

Окри­вље­ном се ста­вља на те­рет да је 12. апри­ла про­шле го­ди­не, око 14.30  у Ули­ци бра­ће То­кин, где је не­при­ја­вље­но бо­ра­вио као под­ста­нар код оште­ће­ног, бит­но сма­ње­не спо­соб­но­сти због ал­ко­хо­ли­са­ни­сти, те­шко по­вре­дио Жељ­ка К. (63) из истог при­град­ског на­се­ља. Ње­му се при­пи­су­је да је по­сле кра­ће рас­пра­ве, на­кон ко­је је за­до­био уда­рац Жељ­ка К. за­тво­ре­ном ша­ком у пре­де­лу ли­ца, ње­га обо­рио на клу­пу у дво­ри­шту и за­дао ви­ше уда­ра­ца ша­ком по гла­ви и те­лу но­га­ма, па га по­том сру­шио на бе­тон­ске сте­пе­ни­ке ко­је во­де из дво­ри­шта у ку­ћу, где му је за­дао ви­ше уда­ра­ца за­тво­ре­ном ша­ком у пре­де­лу гла­ве, па још и ве­ћи број уда­ра­ца по гла­ви, те­лу и но­га­ма. На­сту­пи­ли су пре­ло­ми, на­гње­че­ња и под­ли­ви, а оце­ње­но је на­ла­зом суд­ског ве­шта­ка, да је до­шло до акут­не гној­не упа­ле  мо­жда­них оп­ни услед че­га је оште­ће­ни пре­ми­нуп пет да­на од до­га­ђа­ја.

Бра­ни­лац оп­ту­же­ног адво­кат Го­ран Ка­раџић је у за­вр­шним ре­чи­ма на­вео да сма­тра да не по­сто­ји узроч­на ве­за из­ме­ђу на­ве­де­них те­шких те­ле­сних по­вре­да и смр­ти оште­ће­ног. На­гла­сио је да је струч­ни са­вет­ник од­бра­не ука­зао на то да се код оште­ће­ног ра­ди­ло о ме­нин­ги­ти­су, на­ста­лом услед  не­ле­че­ног рас­це­па буб­не оп­не. У том сми­слу, кри­вич­но де­ло ла­ких те­ле­сних по­вре­да ква­ли­фи­ко­ва­на  смр­ћу ни­је ин­кри­ми­ни­са­но. Бра­ни­лац је ука­зао и на то да је, са­да по­кој­ни оште­ће­ни, са­мо­и­ни­ци­ја­тив­но на­пу­стио бол­нич­ко ле­че­ње, од­био ме­ди­цин­ски трет­ман, те сто­га сма­тра да се оп­ту­же­ном мо­же ста­ви­ти евен­ту­ал­но кри­вич­но де­ло те­шке по­вре­де у основ­ном об­ли­ку, али не и оно са смрт­ним ис­хо­дом.

У ола­ка­ша­ва­ју­ће окол­но­сти за окрив­љеног је на­вео окол­ност да у про­шло­сти ни­је осу­ђи­ван за де­ла с еле­мен­ти­ма на­си­ља. На­кон оба­ја­вљи­ва­ња пре­су­де Ка­раџић, на­ја­вио је жал­бу на њу.  

М. Ву­ја­чић           

EUR/RSD 117.1933
Најновије вести