ЈЕЗИКОМАНИЈА: Орао или миш?

Ко­ри­сти­те ком­пју­тер? Он­да вам је нео­п­ход­но по­моћ­но сред­ство, фа­мо­зни миш (хар­двер, по­крет­но-не­по­крет­ни део ва­шег ра­чу­на­ра). Ле­ви та­стер, де­сни та­стер... Ви клик­ће­те! А сло­ва и сли­ке на мо­ни­то­ру се сме­њу­ју...
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

ПРИ­ТИ­СКА­ТЕ оба та­сте­ра, а за ту рад­њу по­сто­је два гла­го­ла КЛИК­НУ­ТИ (свр­ше­ни) и КЛИК­ТА­ТИ (не­свр­ше­ни).

Гла­гол „клик­та­ти” се мо­же по­ве­за­ти и са огла­ша­ва­њем ор­ла (сви смо чи­та­ли на­род­не еп­ске пе­сме). Ме­ђу­тим, за ру­ко­ва­ње ми­шем овај из­раз је не­ми­но­ван. Мо­жда би мо­гао да про­ђе гла­гол ПРИ­ТИ­СНУ­ТИ?

Ка­ко на­пра­ви­ти уче­ста­ли гла­гол од КЛИК­НУ­ТИ (нпр. у ре­че­ни­ци: По цео дан је се­део за ком­пју­те­ром и ...), а да ре­ше­ње не зву­чи као да је на­ста­ло од гла­го­ла КЛИК­ТА­ТИ (КЛИК­ТАО)? Као што се свр­ше­ни КЛИК­НУ­ТИ ко­ри­сти у свим зна­че­њи­ма, та­ко и од­го­ва­ра­ју­ћи уче­ста­ли КЛИК­ТА­ТИ.

Од КЛИК­НУ­ТИ про­ме­на иде ова­ко:

Јед­ни­на: 1. клик­нем, 2. клик­неш, 3. клик­не

Мно­жи­на: 1. клик­не­мо, 2. клик­не­те, 3. клик­ну

Гла­гол­ски при­дев рад­ни: клик­нуо/клик­ну­ла/клик­ну­ло/клик­ну­ли/клик­ну­ле/клик­ну­ла...

Од КЛИК­ТА­ТИ про­ме­на је ова:

Јед­ни­на: 1. клик­ћем, 2. клик­ћеш, 3. клик­ће

Мно­жи­на: 1. клик­ће­мо, 2. клик­ће­те, 3. клик­ћу

Гла­гол­ски при­дев рад­ни: клик­тао/клик­та­ла/клик­та­ло/клик­та­ли/клик­та­ле/клик­та­ла...

И... шта се чу­је у со­би де­чи­јој? Ил’ је ор’о, ил’ је миш?

На­та­ша Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.5782
Најновије вести