Јеж је скитница, али и идеални љубимац

За раз­ли­ку од ма­ча­ка и па­са, је­же­ви не иза­зи­ва­ју алер­ги­је ни­ти има­ју ин­тен­зи­ван ми­рис. Но­ћоб­ди­је су, те ни­су уса­мље­ни да­њу, док им вла­сник ни­је код ку­ће.
jez.jpg
Фото: EPA (BORIS ROESSLER)

Ми­ни­ја­тур­ни африч­ки је­же­ви по­ста­ли су по­пу­лар­ни као љу­бим­ци осам­де­се­тих у САД-у, а у Ве­ли­ку Бри­та­ни­ју су сти­гли прие око де­сет го­ди­на, но не­дав­но су по­ста­ли хит. Без об­зи­ра на све сво­је пред­но­сти, они ни­су љу­бим­ци о ко­ји­ма је ла­ко бри­ну­ти се.

Ко има дво­ри­ште и још уко­ли­ко му се уше­та не­нај­вље­ни гост- јеж, тре­бао би му се за­хва­ли­ти и по­ку­ша­ти да га за­др­жи, јер су они струч­ња­ци за дез­ин­сек­ци­ју и де­ра­ти­за­ци­ју, уред­ни ста­на­ри ко­ји одр­жа­ва­ју сво­ју око­ли­ну. Они је­ду ве­ли­ке ко­ли­чи­не пу­же­ва, ма­лих ми­ше­ва и ин­се­ка­та, па је њи­хо­во укла­ња­ње уства­ри штет­но за до­ма­ћин­ство.

Јеж је у су­шти­ни скит­ни­ца ко­ји се на не­ком ме­сту мо­же сво­је­вољ­но за­др­жа­ва­ти не­ко вре­ме, али исто та­ко, без не­ких раз­ло­га, мо­же вр­ло бр­зо не­ста­ти, те га не тре­ба за­др­жа­ва­ти на јед­ном ме­сту, а по­го­то­во не у ста­ну.

Мно­ги љу­ди узи­ма­ју је­жа као љу­бим­ца, јер су пре­слат­ки ка­да су бе­бе, али ка­да јеж од­ра­сте он је спре­ман за во­ђе­ње са­мо­стал­ног жи­во­та, и не ве­зу­је се мно­го за љу­де.

Ми­ни­ја­тур­ни африч­ки је­же­ви не под­но­се тем­пе­ра­ту­ре ни­же од 21 сте­пен и ни­је их пре­по­руч­љи­во др­жа­ти у ка­ве­зу јер су до­бри пе­ња­чи, но ако их пу­сти­те да лу­та­ју по ку­ћи, мо­гли би за­вр­ши­ти на не­кој ви­со­кој по­ли­ци, па­сти и по­вре­ди­ти се. Уко­ли­ко ипак же­ли­те да га др­жи­те у ста­ну, обез­бе­ди­те му ста­кле­ни аква­ри­јум.

Жи­вот­ни век је­жа је из­ме­жу три и осам го­ди­на, и бо­ле­шљи­ви су, скло­ни де­бља­њу, про­бле­ми­ма са же­лу­цем, а мо­гу и да обо­ле од па­ра­ли­зе, ко­ја се по­не­кад за­вр­ша­ва смр­ћу.

Хра­не се по­себ­ном хра­ном, а као по­сла­сти­цу во­ле ин­сек­те, ку­ва­ну пи­ле­ти­ну и ја­ја. У аква­ри­ју­му им за кон­тро­лу те­жи­не, мо­же мно­го по­мо­ћи круг за хрч­ке, а ка­ко су вред­ни, но­ћу мо­гу пре­ћи и не­ко­ли­ко ки­ло­ме­та­ра.

Нај­бо­ља хра­на за њих ме­ша­ви­на ни­ско­ка­ло­рич­не хра­не за мач­ке, а као по­сла­сти­цу ова ство­ре­ња во­ле ин­сек­те, ку­ва­ну пи­ле­ти­ну и ја­ја. До­бар на­чин да одр­же ли­ни­ју, пот­шо су скло­ни го­ја­зно­сти је круг за хрч­ке, а је­же­ви но­ћу мо­гу пре­ћи и до не­ко­ли­ко ки­ло­ме­та­ра.

Уко­ли­ко сте спрем­ни да уло­жи­те труд у ова бо­дљи­ка­ва ство­ре­ња и же­ли­те чи­стог и уред­ног љу­бим­ца, ко­ји ће вас „бра­ни­ти“ иод ин­се­ка­та и ма­лих гло­да­ра, он­да је јеж иде­ал­ни кућ­ни љу­би­мац за вас.

EUR/RSD 117.5885
Најновије вести