Језикоманија: Бисте или би?

Само је здравље важно! Тако кажу стари. Ова пандемија нам је одвратила пажњу од свега, да кажемо неважног, па и од исправног српског језика.
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Колега ми се пожалио да је добио електронско писмо у коме је неправилно написан облик потенцијала. А, како каже, гледа и разноразне телевизије па чује исте, погрешне, облике тог глаголског облика.

По­тен­ци­јал или мо­гу­ћи на­чин је гла­гол­ски об­лик ко­јим се ис­ка­зу­је мо­гућ­ност, услов или же­ља да се не­ка рад­ња из­вр­ши. Гра­ди се од аори­ста по­моћ­ног гла­го­ла БИ­ТИ и гла­гол­ског при­де­ва рад­ног. Из­у­зе­так је тре­ће ли­це мно­жи­не, у ко­јем се уме­сто аори­ста БИ­ШЕ ко­ри­сти об­лик тре­ћег ли­ца јед­ни­не - БИ.

По­тен­ци­јал гла­го­ла, нпр. ПИ­СА­ТИ би гласио овако: Ја БИХ ПИ­САО, ти БИ ПИ­САО, он БИ ПИ­САО, ми БИ­СМО ПИ­СА­ЛИ, ви БИ­СТЕ ПИ­СА­ЛИ, они БИ ПИ­СА­ЛИ 

И да се вра­ти­мо на по­че­так при­че. Мо­гу­ћи на­чин (или по­тен­ци­јал) по­моћ­ног гла­го­ла БИ­ТИ гла­си:

Ја БИХ (а не, ка­ко мно­ги пи­шу – БИ), ти БИ, он БИ, ми БИ­СМО (мно­ги пи­шу одво­је­но БИ СМО), ви БИ­СТЕ (че­ста гре­шка - БИ СТЕ) и они БИ.

Же­ле­ла бих да ука­жем на још јед­ну че­сту гре­шку у ве­зи са овим гла­го­лом. По­моћ­ни гла­гол БИ­ТИ у фу­ту­ру (бу­ду­ће вре­ме) гла­си ова­ко: ја ЋУ БИ­ТИ или БИ­ЋУ (за­јед­но на­пи­са­но), ти ЋЕШ БИ­ТИ или БИ­ЋЕШ, он ЋЕ БИ­ТИ или БИ­ЋЕ, ми ЋЕ­МО БИ­ТИ или БИ­ЋЕ­МО, ви ЋЕ­ТЕ БИ­ТИ или БИ­ЋЕ­ТЕ и они ЋЕ БИ­ТИ или БИ­ЋЕ.

На­та­ша Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.5834
Најновије вести