Пореска управа објавила календар за фебруар, први рок сутра

БЕОГРАД: Пореска управа објавила је месечни календар за фебруар, а први рок који истиче сутра је за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу, као и достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец и уплата средстава.
poreznici, tanjug
Фото: Tanjug/O.Toškić, ilustracija

Саопштено је да исплатиоци прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма дужни су да доставе пријаву и обавештење до петог у месецу за уговоре закључене у претходном месецу.

Такође, сви послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом дужни су да доставе одговарајући извештај надлежној јединици Пореске управе према свом седишту на обрасцу ИОСИ, који се доставља најкасније до петог у месецу за претходни месец.

До 10. фебруара је подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец.

Порески обвезник пореза на премије неживотног осигурања је друштво за осигурање, пријаве се подносе на обрасцу ПП-ППНО, без обзира да ли постоји обавеза плаћања за тај месец.

Исти темин је и за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ.

Порески дужник који није обвезник ПДВ дужан је да за промет добара и услуга обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву за порески период, односно месец у којем је настала пореска обавеза.

Пореска управа наводи да је до 17. фебруара плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец, а предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе.

До 17. фебруара се плаћају и доприноси за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец.

Обвезници доприноса - свештеници и верски службеници, домаћи држављани запослени у иностранству и инострани пензионери плаћају месечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање у року од 15 дана по истеку месеца на основу решења Пореске управе.

Рок за плаћање доприноса за самосталне уметнике и плаћање доприноса за пољопривреднике за први квартал 2022. године је, такође, 17. фебруар, а тај рок предвиђен је и за подношење пријаве за утврђивање коначне обавезе доприноса за претходну годину и тромесечне аконтације доприноса за 2022. годину за самосталне уметнике, као и подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец.

Исто тако, до 17. у месецу је подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец и плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец.

Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца је до 17. фебруара, а обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.

До истог датума треба да се поднесу пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец, као и пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец и плаћање акцизе.

Наредни рок је 28. фебруара и предвиђен је за плаћање обрачунате акцизе за период од 1. до 15. дана у месецу.

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ акцизе обрачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу.

Последњи дан у месецу фебруаруару је последњи термин за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јануар 2022. године.

Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове.

Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса.

У супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца, наведено је у саопштењу.

EUR/RSD 117.0557
Најновије вести