Пореска упутила приватни сектор како да добије државну помоћ

Државни Програм директних давања уређује прихватање, начин и поступак исплате, услови коришћења и губитак права на директна давања, као и правне последице губитка права на директна давања привредним субјектима у приватном сектору.
Poreska uprava Srbije logo
Фото: Пореска управа Србије

БЕОГРАД: Пореска управа Србије издала је детаљно упутство о начину на који привредни субјекти у приватном сектору могу да остваре права на директна давања из републичког буџета, а на основу фебруарске уредбе Владе Србије о државној подршци за ублажавање економских последица проузрокованих епидемијом КОВИД-а.

Државни Програм директних давања уређује прихватање, начин и поступак исплате, услови коришћења и губитак права на директна давања, као и правне последице губитка права на директна давања привредним субјектима у приватном сектору.

Право на директна давања у складу са Програмом имају привредни субјекти који нису обухваћени Списком корисника јавних средстава на последњи дан месеца који претходи месецу у коме се исплаћује конкретно директно давање.

Корисници могу бити резидентна правна лица и предузетници, укључујући паушалце и пољопривредни, као и огранци и представништва страних правних лица.

Основ за остваривање права на директно давање у априлу су појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима за фебруар, мајска давања се ослањају на пријаве из марта, а јунска на априлске податке.

Привредни субјект може да примљена средства по основу директних давања искористи искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима најкасније до 30. јула.

Право на директна давања могу остварити привредни субјекти основани, регистровани односно они који су до 13. фебруара постали обвезници ПДВ-а.

Услов је да им последњег дана месеца који претходи месецу у коме се исплаћују директна давања није привремено одузет ПИБ.

Право да искористе давања имају и предузетници, предузетници пољопривредници и предузетници паушалци који су регистровали привремени прекид обављања делатности најраније на дан ступања на снагу Програма што је 13. фебруар.

Пореска управа наводи да право на директна давања немају велика правна лица - банке, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, даваоци финансијског лизинга, као и платне институције и институције електронског новца.

Привредни субјект прихвата исплату директних давања тако што даје посебну изјаву на порталу Пореске управе еПорези за сваки од месечних делова директне помоћи.

Исплата директних давања врши се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену код Министарства финансија - Управе за трезор а преко посебних наменских рачуна код банке.

Привредни субјекти који имају отворене текуће рачуне код више банака дужни су да најкасније 25. марта путем електронских сервиса Пореске управе доставе податак о називу банке код које ће бити отворен наменски рачун.

Пореска управа наводи да ће у случају да привредни субјект не пренесе новчана средства са наменског рачуна на текуће рачуне запослених у складу са Програмом до 30. јула банка ће вратити средства Управи за трезор.

Привредни субјект губи право на коришћење директних давања прописаних Програмом уколико у периоду од 13. фебруара па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања, смањи број запослених за више од 10 процената.

На исплату директних давања немају право привредни субјекти у приватном сектору који исплате дивиденде почев од 13. фебруара па до краја године.

Испуњеност услова за губитак права на коришћење директних давања прописаних Програмом проверава Пореска управа.

Привредни субјекти који изгубе право на директна давања прописана Програмом дужни су да изврше повраћај директних давања са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, наводи се у саопштењу.

EUR/RSD 117.0443
Најновије вести